Menu Close

Làm quen với terminal

Giới thiệu

Terminal là một khái niệm cơ bản nói về công cụ làm việc bằng dòng lệnh. Nó có từ thời đầu của công nghệ máy tính và đến hiện tại vẫn còn sử dụng rất phổ biến trong giới công nghệ bởi sự đơn giản, nhẹ nhàng, …

Một số terminal phổ biến

  • Các hệ điều hành phổ biến hiện tại đều có các terminal mặc định để sử dụng như:
  • Windows: Command prompt (cmd), Power shell, Git bash terminal ( nên dùng loại này để có trải nghiệm gần tương tự như terminal của các hệ điều hành khác, có thể cài đặt bằng các cài đặt git bash vừa hỗ trợ git cho việc quản lý source code vừa kèm luôn terminal, link download: https://git-scm.com/downloads)
  • MacOs: terminal
  • Ubuntu: Gnome terminal

Một số lệnh cơ bản sử dụng với terminal

  • cd: được sử dụng để di chuyển đển thư mục mình muốn làm việc, ví dụ: cd ~/Desktop
  • ls (không dùng cho cmd trên windows mà dùng dir thay): liệt kê danh sách các thư mục, tập tin có tại thư mục xác định truyền vào, nếu không cung cấp tham số truyền vào thì mặc định là liệt kê cho thư mục đang đứng, ví dụ ls hoặc ls ~/Desktop
  • clear: sử dụng để làm sạch terminal
  • exit: đóng terminal
  • rm: được sử dụng để xoá file hoặc thư mục chỉ định
  • mkdir: được sử dụng để tạo một thư mục mới ở đường dẫn và tên chỉ định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *