Hiển thị danh sách các service đang run trên hệ thống archlinux systemd

Sử dụng lệnh: systemctl list-units -t service –no-pager –no-legend | grep active | grep -v systemd | grep -v exited | awk ‘{ print $1 }’ Kết quả đạt được (ví dụ minh họa): accounts-daemon.service bluetooth.service colord.service dbus.service docker.service gdm.service…

Read More

[Golang] Ghi log với sirupsen/logrusgger

Thư viện https://github.com/sirupsen/logrus Ví dụ sử dụng package main import ( log “github.com/sirupsen/logrus” ) func main() { log.WithFields(log.Fields{ “anima”: “walrus”, “size”: 10, }).Info(“A group of walrus emerges from the ocean”) log.WithFields(log.Fields{ “omg”: true, “number”: 122, }).Warn(“The groups number increased tremendously”)…

Read More

Chạy và tích hợp các chương trình ở file AppImage

Tải và cài đặt AppImageLauncher từ https://github.com/TheAssassin/AppImageLauncher/releases Tải chương trình có định dạng AppImage mong muốn sử dụng và double-click, và chọn save. Lúc này AppImageLauncher sẽ di chuyển file AppImage vừa double-click đến thư mục chứa toàn bộ AppImage…

Read More