Hướng dẫn thêm guideline xác định giới hạn của dòng code trong visual studio 2015

Để thêm guideline xác định mốc độ dài tối đa của một dòng code trong visual studio 2015 ta có thể sử dụng extension: link. Sau khi tải xong, install extension. Mở của sổ Command Windows trong Visual studio 2015 như…

Read More