Các dấu hiệu (Code smells) nhận biết code không ổn cần phải tái cấu trúc ngay (Refactoring)

Sau đây là một số dấu hiệu mà chắc một lập trình viên hướng đối tượng cũng sẽ gặp phải không phải một lần mà nhiều lần nhưng lại không biết nó là dấu hiệu cho thấy đoạn code của…

Read More