Menu Close

Go: Marshal vs Encode

  • Marshal => String
  • Encode => Stream

Marshal và Unmarshal được sử dụng để chuyển từ JSON thành string và ngược lại.

Encoding và decoding được sử dụng để chuyển JSON thành một stream và ngược lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *