Menu Close

Decode Ways Problems

Problem

Cho một chuỗi số N kí tự. Tìm số cách có thể giải mã chuỗi số đó. Biết bảng mã hoá như sau: A -> 1, B -> 2, …, Z -> 26.

Ví dụ “226” – kết quả là 3 vì (2|26, 22|6, 2|2|6) – 3 cách có thể giải mã.

Solution:

Media

Lời giải

Dynamic programming

Độ phức tạp thời gian: O(n)
Độ phức tạp không gian: O(n)

  int numDecodings(string s) {
    vector< int > dp(s.length()+1,0);
    dp[s.length()]=1;
    if(s[s.length()-1] >= '1'&&s[s.length()-1] <= '9'){
        dp[s.length()-1]=1;
    }
    int i=s.length()-2;
    while(i>=0){
      int ways = 0;
      if(i+1= '1' && s[i] <= '9'){
        ways += dp[i+1];
      }
      dp[i] = ways;
      i--;
    }
    return dp[0];
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *