Menu Close

Number Solitaire

Đây là bài toán trên Codility với nội dụng như sau:

Problem

Cho một mảng A gồm N phần tử với chỉ số bắt đầu từ 0, mỗi phần tử chứa một số nguyên. Có một viên sỏi đặt điểm xuất phát là vị trí. 0, mong muốn đạt điểm đích là N-1 trong mảng A. Người dùng sử dụng một súc sắc (1->6 điểm) để xác định số bước đi tính từ ví trị hiện tại. Ví dụ nếu người dùng ở vị trí i thì khi ném súc sắc ra số 3 thì sẽ di chuyển đến vị trí (i+3). Nếu vị trí (i+3) vượt quá phạm vị (n-1) thì phải ném lại. Với mỗi cách để di chuyển từ 0 đến N-1 sẽ có một tổng gía trị ở các vị trí mà viên sỏi đặt. Yêu cầu tìm xem trong tất cả tình huống thì tổng giá trị ở các bước đi của viên sỏi lớn nhất có thể đạt được là bao nhiêu

Solution

Video hướng dẫn chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *