Menu Close

MaxCounter

Đây là một bài toán mọi người có thể gọi ở một số trang về thuật toán chuẩn bị cho vòng coding interview ở các công ty công nghệ.

Problem

Cho 1 mảng A gồm M phần tử và 1 mảng counters có N phần tử. Yêu cầu, xuất ra mảng counters sau khi duyệt hết toàn bộ phần tử trong mảng A với quy tắc như sau:

 • Nếu phần tử i trong A có giá trị A[i] < N thì tăng giá trị ở counter[A[i]-1] lên 1 đơn vị
 • Nếu phần tử i trong A có giá trị A[i] == N thì tất cả các phần tử trong counters sẽ có giá trị là phần tử lớn nhất trong counters

Ví dụ: A[3 , 4 , 4, 6,1 , 4,4]. kết quả counters = [3, 2, 2, 4, 2]

Solution:

Độ phức tạp thời gian: 0(N+M) với N là số lượng counter, M là số lượng phần tử trong mảng A
Độ phức tạp không gian: O(N+M)

vector< int > solution(int N, vector< int > &A) {
  int maxCounter = 0;
  int updated = 0;
  vector< int > counters(N,0);
  for(int i = 0;i < A.size(); i++){
    int counterIndex = A[i]-1;
    
    if(counterIndex < N){
      if(counters[counterIndex] < updated)
        counters[counterIndex]=updated+1;
      else
        counters[counterIndex]++;
      maxCounter = max(counters[counterIndex],maxCounter);
    }
    else 
      if (counterIndex==N ){
        updated = maxCounter;
      }
  }
  for(int i=0;i < N;i++){
    if(counters[i] < updated)
      counters[i]=updated;
  }
  return counters;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *