blackntt

1 min read

Follow me on :- Youtube: https://bit.ly/2UIVIAD- Facebook: https://bit.ly/2XbMYow Asked In: Amazon, Ebay https://youtu.be/Pl5zycbr2Sg Problem: Cho một mảng nguyên không âm,...

2 min read

Follow me on :- Youtube: https://bit.ly/2UIVIAD- Facebook: https://bit.ly/2XbMYow Problem Given n non-negative integers a1, a2, ..., an , where each represents a point at coordinate (i, ai). n vertical...

1 min read

Follow me on :- Youtube: https://bit.ly/2UIVIAD- Facebook: https://bit.ly/2XbMYow https://youtu.be/2eB5TUyXJjk Problem Với cầu thang n bậc. hỏi có bao nhiêu cách...

1 min read

Đây là bài toán nằm trong series về giải thuật và interview ở các công ty công nghệ. Follow me...