Bài tập char và string C++

Đề:

char_string.txt 
Xây dựng class CHAR (kí tự) và STRING với việc:

STRING được xây dựng với ý tưởng: 1 STRING là một chuỗi của các CHAR. 
Test với hàm main như sau:

int main()
{
};
CHAR c1, c2('c');

STRING s1, s2("s2"), s3('a'), s4(c1),s5(s4); 

s1.expand(c2).expand('a').expand(s2).expand("abc");//s1: "cas2abc"

s1.remove(c2).remove('d');//remove all character c2 in s1 -- s1: "as2ab"

cout<<s1.getContent();
cout<<c1.getContent();
return 0;
}

//Biết rằng 2 class CHAR, STRING có thuộc tính như sau.
class CHAR
{
private:
    char content;
};

class STRING
{
private:
CHAR * content;
int length;
Page 1

Bài giải:

//
// CHAR.hpp
// CharString
//
// Created by Toan Nguyen on 10/8/20.
//

#ifndef CHAR_hpp
#define CHAR_hpp

class CHAR{
private:
  char content;
public:
  CHAR();
  CHAR(char);
  
  char getContent()const;
};

#endif /* CHAR_hpp */

//
// CHAR.cpp
// CharString
//
// Created by Toan Nguyen on 10/8/20.
//

#include "CHAR.hpp"
CHAR::CHAR():content('\0'){}
CHAR::CHAR(char c):content(c){}

char CHAR::getContent() const { 
  return this->content;
}

//
// STRING.hpp
// CharString
//
// Created by Toan Nguyen on 10/8/20.
//

#ifndef STRING_hpp
#define STRING_hpp
#include "CHAR.hpp"
class STRING{
private:
  CHAR*content;
  int length;
public:
  STRING();
  STRING(char);
  STRING(const char*);
  STRING(const CHAR&);
  STRING(const STRING&);
  
  ~STRING();
  
  
  STRING& expand(const STRING&);
  const char* getContent() const;
  STRING& remove(const CHAR&);
};
#endif /* STRING_hpp */

//
// STRING.cpp
// CharString
//
// Created by Toan Nguyen on 10/8/20.
//

#include "STRING.hpp"
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;
STRING::STRING():content(NULL),length(0){}
STRING::STRING(const char* str){
  this->length = (int)strlen(str);
  this->content = new CHAR[this->length ];
  for (int i=0; i<this->length; i++) {
    this->content[i]=CHAR(str[i]);
  }
}
STRING::STRING(char c):STRING(CHAR(c)){
  
}
STRING::STRING(const CHAR& c){
  this->content = new CHAR[1];
  this->content[0] = c;
  this->length = 1;
}
STRING::STRING(const STRING& str){
  this->length = str.length;
  this->content = new CHAR[this->length];
  for (int i=0; i<str.length; i++) {
    this->content[i] = str.content[i];
  }
}
STRING::~STRING(){
  if(this->content!=NULL){
    delete [] this->content;
  }
}
STRING& STRING::expand(const STRING &s){
  if(this->length+s.length>=0){
    CHAR* newContent = new CHAR[this->length+s.length];
    for(int i=0;i<this->length;i++){
      newContent[i]=this->content[i];
    }
    for (int i=0; i<s.length; i++) {
      newContent[this->length+i] = s.content[i];
    }
    if(this->length>0){
      delete [] this->content;
    }
    this->length+=s.length;
    this->content = newContent;
  }
  return *this;
}

const char *STRING::getContent() const {
  char * str = new char[this->length+1];
  for (int i=0; i< this->length; i++) {
    str[i] = this->content[i].getContent();
  }
  str[this->length]='\0';
  return str;
}

STRING &STRING::remove(const CHAR &c) {
  vector<int> indices;
  for (int i=0;i<this->length; i++) {
    if(this->content[i].getContent()==c.getContent()){
      indices.push_back(i);
      
    }
  }
  CHAR* newContent = new CHAR[this->length - (int)indices.size()];
  int index = 0;
  for (int i=0; i<this->length; i++) {
    bool isRemoved = false;
    for (int j=0; j<indices.size(); j++) {
      if(i == indices[j]){
        isRemoved = true;
        break;
      }
    }
    if(!isRemoved){
      newContent[index++]=this->content[i];
    }
  }
  this->length -=indices.size();
  if(this->content!=NULL)
    delete [] this->content;
  this->content = newContent;
  return *this;
}

//
// main.cpp
// CharString
//
// Created by Toan Nguyen on 10/8/20.
//

#include <iostream>
#include "CHAR.hpp"
#include "STRING.hpp"
using namespace std;
int main(int argc, const char * argv[]) {
  CHAR c1, c2('c');
  STRING s1, s2("s2"), s3('a'), s4(c1),s5(s4); s1.expand(c2).expand('a').expand(s2).expand("abc");
  s1.remove(c2).remove('d');
  cout<<s1.getContent();
  cout<<c1.getContent();
  return 0;
}