C++: Hello world

Hello world program C++

Tạo file main.cpp

Tạo tập tin main.cpp bằng một chương trình text editor (ví dụ: notepad++, vim, vscode,…)

#include <iostream>
using namespace std
int main(){
std::cout << "Hello world" << std::endl;
return 0;
}

Trong đó:
#include <iostream> cho biết chương trình cần sử dụng thư viện iostream. iostream là một thư viện cung cấp các hỗ trợ liên quan nhận xuất với c++.
std:cout cho biết rằng đang sử dụng đối tượng cout trong iostream nó nằm trong namespace std. cout << sẽ in nội dung phía sau nó ra màn hình console.
Còn std::endl tương đương kí hiệu xuống dòng.

Biên dịch

Mở terminal và gõ lệnh sau để tiến hành biên dịch, tạo tập tin thực thi:

g++ -o main main.cpp

Chạy chương trình

Mở terminal và gõ lệnh sau để thực thi chương trình

./main

Kết quả nhận được:

Hello world