Cài đặt môi trường cho lập trình C++

Cài đặt môi trường cho lập trình C++

Cài đặt môi trường

Để lập trình C++ ta có thể cài đặt một trường cơ bản gồm các thành phần sau:

Một môi trường để soạn thảo source code

Sử dụng text editor để soạn thảo source code cho chương trình.
Text editor có thể sử dụng các text editor cơ bản sau: notepad, notepad++, sublimetext,…
Hoặc có thể sử dụng các IDE như dev c++, microsoft visual studio, eclipse,…

Một bộ compiler

Compiler được sử dụng để biên dịch source code sang file thực thi.
Một số bộ biên dịch phổ biến: GCC GNU (dùng cho môi trường linux), bản GCC cho môi trường windows có thể sử dụng MinGW hay Cygwin, hoặc sử dụng bộ biên dịch của microsoft.
Sau khi cài đặt bộ compiler, công việc tiếp theo là add các đường dẫn quan trọng vào biến môi trường (ví dụ thực hiện với bộ biên dịch MinGW trên Windows):

Vào *Control Panel> System> Advanced system settings> Environment Variables*
chọn edit lại *path* vào add thêm các dòng sau:
(ở đây MinGW được ví dụ là cài đặt tại thư mục C:\MinGW)
- C:\MinGW\bin

Công việc tiếp theo là test bộ biên dịch:
g++ --version trong cửa sổ Command Prompt để kiểm tra được version của g++ nếu cài đặt mọi thứ thành công.

Chương trình Hello World

Tiếp đến là test môi trường với chương trình cơ bản Hello World

  1. Code chương trình
    Tạo một file hello.cpp bằng các text editor cơ bản:
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout<<"Hello World"<<std::endl;
    return 0;
}
  1. Biên dịch và run chương trình
    Mở Command Prompt gõ lệnh như sau:

g++ -c -o hello.o hello.cpp
g++ -o hello.exe hello.o
.\hello.exe