Cập nhật dữ liệu MS SQL từ C#

Cách tạo chuỗi kết nối có thểm tham khảo tượng tự như bài link

string constr = @"Server=DESKTOP-52N97T0\SQLEXPRESS;Database=todo;User Id=sa;Password=*****;";
SqlConnection connection = new SqlConnection(constr);
try
{
  //Mo ket noi
  connection.Open();
  //Chuan bi cau lenh query viet bang SQL
  String sqlQuery = "update users set password = @password";
  //Tao mot Sqlcommand de thuc hien cau lenh truy van da chuan bi voi ket noi hien tai
  SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, connection);
  command.Parameters.AddWithValue("@password", "newpass");
  //Thuc hien cau truy van
  command.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception ex)
{
  //xu ly khi ket noi co van de
  MessageBox.Show("Ket noi xay ra loi hoac doc du lieu bi loi");
}
finally
{
  //Dong ket noi sau khi thao tac ket thuc
  connection.Close();
}