Chương trình lý học sinh

Giới thiệu

 • Chương trình quản lý học sinh cơ bản bằng c++, sử dụng struct
 • Để lưu trữ tập hợp sinh viên mà chưa xác định số lượng trước trong bài hướng dẫn này sử dụng vector. Nó cho phép người dùng thêm một lượng tuỳ ý số lượng phần tử và vector sẽ tự quản lý việc cấp phát vùng nhớ (miễn vẫn còn RAM)

File main.cpp

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <vector>
#include "student.hpp"
using namespace std;

int main(int argc, const char * argv[]) {

  string action = argv[1];
  if (action == "add"){
    string filePath = argv[2];
    ifstream ifs(filePath, ios::in);
    vector<Student> students;
    if(ifs.is_open()){
      string line = "";
      while(getline(ifs,line)){
        Student student = stringToStudent(line);
        students.push_back(student);
      }
    }
    ifs.close();
    if (saveStudents(students))
      cout << "successed!"<<endl;
    else
      cout << "failed!"<<endl;
  }
  if (action == "find"){
    string keyword = argv[2];
    vector<Student> students = loadStudents();
    vector<Student> foundStudents;
    for (size_t i=0; i<students.size(); i++) {
      if(students[i].id==keyword || students[i].name==keyword){
        foundStudents.push_back(students[i]);
      }
    }
    if(foundStudents.size()>0){
      cout << "Found Students:"<<endl;
      for (size_t i=0; i<foundStudents.size(); i++) {
        cout << (i+1) << " "<<studentToString(foundStudents[i])<<endl;
      }
    }else{
      cout << "Not found!"<<endl;
    }
  }
  if (action == "passed"){
    vector<Student> students = loadStudents();
    vector<Student> foundStudents;
    for (size_t i=0; i<students.size(); i++) {
      if(students[i].gpa>=5){

        foundStudents.push_back(students[i]);
      }
    }
    if(foundStudents.size()>0){
      cout << "Passed Students:"<<endl;
      for (size_t i=0; i<foundStudents.size(); i++) {
        cout << (i+1) << " "<<studentToString(foundStudents[i])<<endl;
      }
    }
  }

  return 0;
}

student.hpp

//
// student.hpp
// studentman
//
// Created by Toan Nguyen on 3/22/20.
// Copyright © 2020 Toan Nguyen. All rights reserved.
//

#ifndef student_hpp
#define student_hpp
#define SYMBOL '|'
#define FILESYSTEM "students.txt"
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
struct Student{
  string id;
  string name;
  float math;
  float liter;
  float eng;
  float gpa;
};
vector<string> splitString(const string&, char);
Student stringToStudent(const string&);
bool saveStudents(const vector<Student>);
string studentToString(const Student&);
vector<Student> loadStudents();
#endif /* student_hpp */

File Student.cpp

//
// student.cpp
// studentman
//
// Created by Toan Nguyen on 3/22/20.
// Copyright © 2020 Toan Nguyen. All rights reserved.
//

#include "student.hpp"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
vector<string> splitString(const string& str, char c){
  vector<string> parts;
  size_t start = 0;
  size_t symbolPos = str.find(c,start);
  while(symbolPos != string::npos){
    //found
    string part = str.substr(start,symbolPos-start);
    parts.push_back(part);
    start = symbolPos+1;
    symbolPos = str.find(c,start);
  }
  string lastPart = str.substr(start,str.length()-start);
  parts.push_back(lastPart);
  return parts;
}
Student stringToStudent(const string& str){
  vector<string> parts = splitString(str, SYMBOL);
  Student student;
  student.id = parts[0];
  student.name = parts[1];
  student.math = stof(parts[2]);
  student.liter = stof(parts[3]);
  student.eng = stof(parts[4]);
  if (parts.size()==5){
    student.gpa = (student.math + student.liter + student.eng)/3;
  }else
    if (parts.size()==6){
      student.gpa = stof(parts[5]);
    }
  return student;
}

bool saveStudents(const vector<Student> students){
  ofstream ofs(FILESYSTEM,ios::out|ios::app);
  bool status = false;
  if (ofs.is_open()){
    for (size_t i=0; i<students.size(); i++) {
      string strStudent = studentToString(students[i]);
      ofs << strStudent<<endl;
    }
    status = true;
  }
  ofs.close();
  return status;
}
string studentToString(const Student& student){
  return student.id+SYMBOL+student.name+SYMBOL+to_string(student.math)+SYMBOL+to_string(student.liter)+SYMBOL+to_string(student.eng)+SYMBOL+to_string(student.gpa);
}
vector<Student> loadStudents(){
  ifstream ifs(FILESYSTEM,ios::in);
  vector<Student> students;
  if(ifs.is_open()){
    string line="";
    while(getline(ifs,line)){
      Student student = stringToStudent(line);
      students.push_back(student);
    }
  }
  ifs.close();
  return students;
}