Đọc dữ liệu từ MS SQL Server bằng C#

  1. Xác định thông tin server: (địa chỉ, thông tin tài khoản đăng nhập, tên csdl). Thông tin tài khoản đăng nhập có thể sử dụng tài khoản SA (tài khoản SA có thể kích hoạt theo hướng dẫn ở bài viết này: link

2. Xác định chuỗi kết nối theo format:

@"Server=DESKTOP-52N97T0\SQLEXPRESS;Database=todo;User Id=sa;Password=******;";//xac dinh duong dan den database va thay **** bang mat khau

3. Thực hiện mở kết nói và truy vấn theo các câu lệnh sau:

//xac dinh duong dan den database 
String connString = @"Server=DESKTOP-52N97T0\SQLEXPRESS;Database=todo;User Id=sa;Password=******;";

//ket noi csdl bang Sqlconnection 
SqlConnection connection = new SqlConnection(connString);
connection.Open(); 

//Chuan bi cau lenh query viet bang SQL 
String sqlQuery = "select * from users"; 
//Tao mot Sqlcommand de thuc hien cau lenh truy van da chuan bi voi ket noi hien tai 
SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, connection); 

//Thuc hien cau truy van va nhan ve mot doi tuong reader ho tro do du lieu
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

//Su dung reader de doc tung dong du lieu //va thuc hien thao tac xu ly mong muon voi du lieu doc len 
while (reader.HasRows){
   if (reader.Read() == false) break;
   dataGridView1.Rows.Add(reader.GetString(0),reader.GetBoolean(1), reader.GetInt32(2),reader.GetInt32(3), reader.GetInt32(4),reader.GetInt32(5));

 }