File Explorer [Bài tập C#]

Khai báo splitter container và treeview:

public partial class FrmHome : Form
  {
    //MainMenu mainMenu;
    TreeView fileTree;
    ListView listView;
    SplitContainer splitContainer;

Splitter container

 void initContainer()
    {
      this.splitContainer = new SplitContainer();
      this.splitContainer.Dock = DockStyle.Fill;

      
      this.fileTree = new TreeView();
      this.listView = new ListView();


      initTreeView();


      this.splitContainer.Panel1.Controls.AddRange(new Control[]{ this.fileTree});
      this.splitContainer.Panel2.Controls.Add(this.listView);
      this.Controls.Add(this.splitContainer);
      this.listView.Dock = DockStyle.Fill;

      initListView();


    }

Để gắn icon cho mỗi node trên treeview ta sẽ sử dụng 1 imagelist để lưu trữ hình ảnh liên quan. Khai báo các thuộc tính sau thuộc về form:

string folderImagekey = "folder";
string computerImageKey = "computer";
ImageList treeImages = new ImageList();

Thêm các dòng sau để thêm hình ảnh vào imagelist tại hàm khởi tạo của form: (chú ý cần tạo thư mực images trong folder chứa file .exe chứa các hình ảnh tương ứng trước):

public FrmHome()
    {
      treeImages.Images.Add(computerImageKey, Image.FromFile("./images/computer.png"));
      treeImages.Images.Add(folderImagekey, Image.FromFile("./images/folder.png"));
      initMainMenu();
      initContainer();
      InitializeComponent();
    }

Treeview

void initTreeView()
    {
      
      this.fileTree.Dock = DockStyle.Fill;
      this.fileTree.ImageList = treeImages;
      var drives = DriveInfo.GetDrives();
      TreeNode computer = new TreeNode("Computer");
      computer.ImageKey = computerImageKey;
      computer.SelectedImageKey = computerImageKey;
      computer.Expand();
      this.fileTree.Nodes.Add(computer);
      foreach (var d in drives)
      {
        if (d.DriveType == DriveType.Fixed)
        {
          computer.Nodes.Add(d.Name, d.Name, folderImagekey, folderImagekey);
        }
      }
      
    }

Xử lý sự kiện khi một node được chọn thì sẽ load folder con của node đó vào treeview:

Viết function tìm folder con của node hiện tại:

 bool expandNode(TreeNode selected) {
      try
      {
        foreach (var child in Directory.GetDirectories(selected.FullPath.Remove(0, this.fileTree.Nodes[0].Text.Length + 1)))
        {
          var info = new DirectoryInfo(child);
          if( (info.Attributes&FileAttributes.System)!=FileAttributes.System)
            selected.Nodes.Add(info.Name, info.Name, folderImagekey, folderImagekey);

          
        }
        selected.Expand();
        return true;
      }
      catch (Exception e) {
        MessageBox.Show(e.Message, "Error",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error,MessageBoxDefaultButton.Button1);
        return false;
      }
    }

Gọi function expandNode trong sự kiện chọn node của treeview:

void initTreeView()
    {
      
      this.fileTree.Dock = DockStyle.Fill;
      this.fileTree.ImageList = treeImages;
      var drives = DriveInfo.GetDrives();
      TreeNode computer = new TreeNode("Computer");
      computer.ImageKey = computerImageKey;
      computer.SelectedImageKey = computerImageKey;
      computer.Expand();
      this.fileTree.Nodes.Add(computer);
      foreach (var d in drives)
      {
        if (d.DriveType == DriveType.Fixed)
        {
          computer.Nodes.Add(d.Name, d.Name, folderImagekey, folderImagekey);
        }
      }
      this.fileTree.AfterSelect += (s, e) => {
        if (e.Node != null && e.Node != this.fileTree.Nodes[0])
        {
          expandNode(e.Node);
        }
      };
    }

Kết quả hiện tại:

Hiển thị thông tin chi tiết ở listview:

Thêm đối tượng listview vào form:

ListView listView;

Xây dựng hàm cài đặt thông số cho listview:

    void initListView() {

      this.listView.SmallImageList = this.treeImages;
      this.listView.LargeImageList = this.treeImages;
      this.listView.Columns.Add("Name",100);
      this.listView.Columns.Add("Type",50);
      this.listView.Columns.Add("Modified Date",50);
      this.listView.View = View.Details;
      
    }

Cấp phát vùng nhớ và gắn listview vào splittercontainer:

void initContainer()
    {
      this.splitContainer = new SplitContainer();
      this.splitContainer.Dock = DockStyle.Fill;

      
      this.fileTree = new TreeView();
      this.listView = new ListView();


      initTreeView();


      this.splitContainer.Panel1.Controls.AddRange(new Control[]{ this.fileTree});
      this.splitContainer.Panel2.Controls.Add(this.listView);
      this.Controls.Add(this.splitContainer);
      this.listView.Dock = DockStyle.Fill;

      initListView();


    }

Kết quả:

Xử lý sự kiện đổ dữ liệu vào listview khi chọn node bên treeview:

Viết hàm thêm thông tin vào listview như sau:

void expandListview(TreeNode selected) {
      String path = selected.FullPath.Remove(0, this.fileTree.Nodes[0].Text.Length + 1);
      try
      {
        foreach (var child in Directory.GetDirectories(selected.FullPath.Remove(0, this.fileTree.Nodes[0].Text.Length + 1)))
        {
          var info = new DirectoryInfo(child);
          if ((info.Attributes & FileAttributes.System) != FileAttributes.System)
          {
            bool isFolder = (info.Attributes & FileAttributes.Directory) == FileAttributes.Directory;
            this.listView.Items.Add(new ListViewItem(new string[] { info.Name,
              isFolder ? "Folder" : info.Extension, info.LastWriteTime.ToLongTimeString() }, isFolder?folderImagekey:computerImageKey));
          }
        }
        selected.Expand();
      }
      catch (Exception e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1);
      }
    }

Gọi hàm expandListview trong xử lý sự kiện chọn node:

this.fileTree.AfterSelect += (s, e) => {
        if (e.Node != null && e.Node != this.fileTree.Nodes[0])
        {

          if (expandNode(e.Node)) {
            this.listView.Items.Clear();
            expandListview(e.Node);
          }
        }
      };

Xóa thư mục đang chọn:

 void deleteItemInListView() {
      for (int i = 0; i < this.listView.SelectedItems.Count; i++)
      {
        string path = Path.Combine(this.fileTree.SelectedNode.FullPath.Remove(0, this.fileTree.Nodes[0].Text.Length + 1),
          this.listView.SelectedItems[i].SubItems[0].Text);
        if (this.listView.SelectedItems[i].SubItems[1].Text == "Folder")
        {
          Directory.Delete(path, true);
        }
      }
      expandListview(this.fileTree.SelectedNode);
    }

Gọi nên phát sinh sự kiện:

 void initListView() {

      this.listView.SmallImageList = this.treeImages;
      this.listView.LargeImageList = this.treeImages;
      this.listView.Columns.Add("Name",100);
      this.listView.Columns.Add("Type",50);
      this.listView.Columns.Add("Modified Date",50);
      this.listView.View = View.Details;
      this.listView.ContextMenuStrip = new ContextMenuStrip();
      ToolStripItem deleteCI = new ToolStripButton("Delete");
      deleteCI.Click += (s, e) => {
        deleteItemInListView();
      };
      this.listView.ContextMenuStrip.Items.Add(deleteCI);
    }