Hướng dẫn thêm guideline xác định giới hạn của dòng code trong visual studio 2015

Để thêm guideline xác định mốc độ dài tối đa của một dòng code trong visual studio 2015 ta có thể sử dụng extension: link.

Sau khi tải xong, install extension.

Mở của sổ Command Windows trong Visual studio 2015 như sau:

1

Thêm guideline bằng cách gõ lệnh “Edit.AddGuideline 80” vào Command Window như hình:

2

Kết quả sau khi đã thêm guideline (1 đường kẻ dọc text editor để xác định giới hạn trên 1 line):

3