Kích hoạt tài khoản SA trên MS SQL

Để kích hoạt tài khoản sa trên MS SQL server cần làm các bước như sau:

B1: Đăng nhập vào công cụ quản lý Ms SQL Server

B2:

B3:

B3:

B4:

B5:

B6: Tắt, mở lại trình quản lý và đăng nhập bằng tài khoản SA