Menu cho Form bằng mainmenu trong C#

Trong form của winform C# có sẵn thuộc tính menu, việc đầu tiên là tạo đối tượng cho thuộc tính đó trong hàm khởi tạo của form

 this.Menu = new MainMenu();

Tiếp theo là thêm các menu cần có trong danh mục menu. Giả sử ta muốn có 2 menu như sau:

Thì sẽ thêm như sau ngay sau khi khởi tạo menu:

MenuItem fileItem = new MenuItem();
fileItem.Text = "File";

MenuItem viewItem = new MenuItem();
viewItem.Text = "View";

this.Menu.MenuItems.AddRange(new MenuItem[] { fileItem, viewItem });

Để tạo submenu cho File như bên dưới thì thêm như sau:

 fileItem.MenuItems.Add(new MenuItem("Exit",(s,e)=> {
                Application.Exit();
  },Shortcut.CtrlX));