c++

2 min read

Follow me on :- Youtube: https://bit.ly/2UIVIAD- Facebook: https://bit.ly/2XbMYow Problem Given n non-negative integers a1, a2, ..., an , where each represents a point at coordinate (i, ai). n vertical...

1 min read

Đây là bài toán nằm trong series về giải thuật và interview ở các công ty công nghệ. Follow me...