Xóa dữ liệu MS SQL server từ C#

Cách tạo chuỗi kết nối có thểm tham khảo tượng tự như bài https://blackblog.net/doc-du-lieu-tu-ms-sql-server-tu-c/

string constr = @"Server=DESKTOP-52N97T0\SQLEXPRESS;Database=todo;User Id=sa;Password=*****;";//thay ***** bang password that
SqlConnection connection = new SqlConnection(constr);
try
{
  //Mo ket noi
  connection.Open();
  //Chuan bi cau lenh query viet bang SQL
  String sqlQuery = "delete from users";
  //Tao mot Sqlcommand de thuc hien cau lenh truy van da chuan bi voi ket noi hien tai
  SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, connection);
        
  //Thuc hien cau truy van 
  command.ExecuteNonQuery();

}
catch (Exception ex)
{
  //xu ly khi ket noi co van de
  MessageBox.Show("Ket noi xay ra loi hoac doc du lieu bi loi");
}
finally
{
  //Dong ket noi sau khi thao tac ket thuc
  connection.Close();
}